Základní a Mateřská škola STAROVIČKY

ZŠ a MŠ Starovičky je základní škola 1. stupně  (1.- 5. ročník) se školní družinou a dvěma třídami MŠ.

Zřizovatelem školy je Obec Starovičky

V současné době škola, která má celkovou kapacitu 75 žáků, vzdělává 40 žáků, po vyučování žáci mohou navštěvovat školní družinu s kapacitou 50 žáků. Žáci se vzdělávají v pěti ročnících, které jsou spojeny do tří tříd. Znamená to, že 1. a 2. ročník, 4. a 5. ročník je spojený, 3. ročník je samostatný. MŠ navštěvuje 40 dětí. Její kapacita je zcela naplněna.

O vzdělávání a výchovu pečuje šest kvalifikovaných pedagogických pracovníků, 2 asistentky pedagoga a jedna vychovatelka školní družiny. Výuka probíhá převážně klasickým způsobem souběžně s využíváním moderních výukových metod - činnostní a prožitkové učení.

ZŠ  je vnímána a také koncipována jako škola rodinná, což nabízí prostor žákům preferujícím prostředí malé školy, která tak může ze své podstaty více uplatňovat princip individuálního přístupu při vzdělávacím procesu a usnadňuje tím také podmínky pro společné vzdělávání.

Materiální vybavení školy

Ve škole se nachází 3 učebny ZŠ a 2 třídy MŠ. Škola disponuje učebnou, která je mimo jiné vybavena počítači připojenými na internet. V jedné třídě slouží k výuce interaktivní tabule, ve dvou třídách jsou nainstalovány projektory s plátnem, s možností připojení na internet.

Při tělesné výchově, aktivitách školní družiny a aktivitách sportovních  MŠ, žáci a děti využívají nové školní hřiště, hřiště TJ Starovičky nebo tělocvičnu školy. Škola disponuje profesionálně vybavenou dílnou, která slouží k výuce pracovních činností, ale i k mimoškolním aktivitám, jako je např. keramický kroužek.

Žáci i zaměstnanci školy se stravují v budově školy.

Aktivity školy

Škola pořádá dostatečné množství sportovních, kulturních, zájmově uměleckých akcí různého druhu (soutěže, zájmové kroužky apod.), do kterých se zapojuje velký počet žáků. Škola též pořádá akce pro rodiče a veřejnost (hudební vystoupení žáků, výstavy prací, školní dílny apod.).

Naše cíle, kam směřujeme

1. stupeň ZŠ poskytuje elementární základní vzdělání. Usilujeme o vytvoření tvůrčího a podnětného prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané a chrání a podporuje žáky nejslabší.

Chceme vychovat zdravě sebevědomé děti, předat jim vědomosti, dovednosti, které je budou motivovat k dalšímu celoživotnímu učení. Naším cílem je, aby se každé dítě cítilo v něčem úspěšné.

Krásu okolní přírody chceme využít k rozvoji kladného citového vztahu žáků ke krajině, přírodě i místu, kde žijí.