Základní a Mateřská škola STAROVIČKY

ZŠ a MŠ Starovičky je základní škola 1. stupně  (1.- 5. ročník) se školní družinou a dvěma třídami MŠ.

Zřizovatelem školy je Obec Starovičky

V současné době škola vzdělává 37 žáků, po vyučování žáci mohou navštěvovat školní družinu s kapacitou 40 žáků. Žáci se vzdělávají v pěti ročnících, které jsou spojeny do tří tříd. Znamená to, že 1. a 3. ročník, 4. a 5. ročník je spojený, ročník druhý je samostatný. MŠ navštěvuje 40 dětí.

O vzdělávání a výchovu pečuje šest kvalifikovaných pedagogických pracovníků, 2 asistentky pedagoga a jedna vychovatelka školní družiny. Výuka probíhá převážně klasickým způsobem souběžně s využíváním moderních výukových metod - činnostní a prožitkové učení.

ZŠ  je vnímána a také koncipována jako škola rodinná, což nabízí prostor žákům preferujícím prostředí malé školy, která tak může ze své podstaty více uplatňovat princip individuálního přístupu při vzdělávacím procesu a usnadňuje tím také podmínky pro společné vzdělávání.

Materiální vybavení školy

Ve škole se nachází 3 učebny ZŠ a 2 třídy MŠ. Škola disponuje učebnou, která je mimo jiné vybavena počítači připojenými na internet. V jedné třídě slouží k výuce interaktivní tabule, ve dvou třídách jsou nainstalovány projektory s plátnem, s možností připojení na internet.

Při tělesné výchově, aktivitách školní družiny a aktivitách sportovních  MŠ, žáci a děti využívají nově školní hřiště, hřiště TJ Starovičky nebo tělocvičnu školy. Škola disponuje profesionálně vybavenou dílnou, která slouží k výuce pracovních činností, ale i k mimoškolním aktivitám, jako je např. keramický kroužek.

Žáci i zaměstnanci školy se stravují v budově školy.

Aktivity školy

Škola pořádá dostatečné množství sportovních, kulturních, zájmově uměleckých akcí různého druhu (soutěže, zájmové kroužky apod.), do kterých se zapojuje velký počet žáků. . Škola též pořádá akce pro rodiče a veřejnost (hudební vystoupení žáků, výstavy prací, školní dílny apod.).

Naše cíle, kam směřujeme

1. stupeň ZŠ poskytuje elementární základní vzdělání. Usilujeme o vytvoření tvůrčího a podnětného prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané a chrání a podporuje žáky nejslabší.

Chceme vychovat zdravě sebevědomé děti, předat jim vědomosti, dovednosti, které je budou motivovat k dalšímu celoživotnímu učení. Naším cílem je, aby se každé dítě cítilo v něčem úspěšné.

Krásu okolní přírody chceme využít k rozvoji kladného citového vztahu žáků ke krajině, přírodě i místu, kde žijí.