Aktuality

Vyúčtování lyžařského výcviku

Prosíme rodiče, žáků, kteří se účastnili lyžařského výcviku, aby pokud možno doplatili zbytek ve škole. o termínu přítomnosti na škole budu vždy informovat. Pokud nebude mít možnost se ve škole zastavit, srovnáme to až po pominutí výjmečné situace, která bohužel nastala.

autobus vychází na žáka 240,00 Kč

výcvik: 4 x 200,00 Kč

placená záloha 1000,00 Kč

1. Kdo neměl půjčenou výbavu doplatí poouze autobus 40,00 KČ

2. Za zapůjčení výbavy je 100,00 Kč na den

přítomnost: 27.3. 8,00 - 9,00

dívala jsem se, že všichni jezdili každý den takže 4x100,00 Kč, kromě Violetky, ta zaplatí pouze 300,00 Kč za vybavení - 1 den chyběla


INFORMACE K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR

koronavirus-vykricnik

Věnujte zvýšenou pozornost informacím MŠMT k vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky ze dne 12. března 2020.

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:

  • základní umělecké školy (nově),
  • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově),
  • jazykové školy (nově),
  • jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),
  • základní školy
  • střední školy a konzervatoře,
  • vyšší odborné školy,
  • vysoké školy (více informací ZDE)

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

Usnesení vlády se týká všech žáků a studentů. Na základní škole se týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení.

Zákaz se ode dne 13. 3. 2020 nově týká základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a také jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí.

 Zákaz nově rovněž dopadá od 13. 3. 2020 i na akce pořádané těmito školami pro žáky a studenty, jako jsou např. zotavovací akce či jiné podobné akce typu lyžařské zájezdy, školy v přírodě, výměnné pobyty. V případě již probíhajících akcí pořádaných školou je možné tyto akce dokončit.

Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.

Zákaz se již ode dne 11. 3. 2020 týká základních škol, včetně základních škol při zdravotnickém zařízení a základních škol speciálních, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol včetně provozu škol při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to bez ohledu na zřizovatele – tedy veřejných i soukromých. Zákaz se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování na těchto školách včetně odborného výcviku.

Zákaz se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celého vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto nástrojů rozhoduje ředitel školy.

Přestože se usnesení vlády výslovně netýká mateřských škol a lesních mateřských škol, doporučujeme zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

 

Školní jídelny - stravování žákům a studentům ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ se po tuto dobu nebude poskytovat. Na jiné činnosti nemá usnesení vlády přímý vliv.

Školská účelová zařízení - činnost pro žáky a studenty, která je vzděláváním, se zakazuje. Jiné činnosti doporučujeme přerušit nebo omezit v maximální možné míře.

Školská poradenská zařízení – zákaz se jich přímo nedotýká, doporučujeme provoz přizpůsobit situaci.

Školská výchovná a ubytovací zařízení - zákaz se jich přímo nedotýká, doporučujeme činnost omezit v maximální možné míře.

 

Zaměstnanci školy:

Primárně ředitel školy přiděluje zaměstnancům (pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům) práci (např. vzdělávání s využitím nástrojů distančního vzdělávání nebo výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností). Tuto práci mohou zaměstnanci na základě rozhodnutí ředitele vykonávat i z domova, tzv. home office.

Nemůže-li ředitel školy pedagogickému pracovníkovi práci přidělovat, může mu určit dobu čerpání samostudia.

Pokud ředitel školy nemůže zaměstnanci přidělovat práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele.

Ošetřovné:

Pokud v souvislosti s usnesením vlády bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. 

Zaměstnanec - rodič má právo a nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Je proto na rozhodnutí zaměstnance – rodiče zda ošetřovné uplatní. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Usnesením vlády bylo rozhodnuto o dočasném zákazu vzdělávání na základních, středních i vyšších odborných školách. Při péči o dítě mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), které nemůže z důvodu nařízené karantény docházet do školy, náleží zaměstnanci ošetřovné. Dle aktuálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, bude-li důsledkem současných opatření uzavření zařízení předškolní péče, bude postupováno stejným způsobem jako u klasických školních zařízení.

Více zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Doporučený postup a formuláře zde:

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné_uzavření škol
Tiskopis - ošetřovné
Tiskopis_osetrovne_skola


Vážení rodiče/zákonní zástupci

nově můžete omlouvat děti a žáky elektronicky přes formulář, který naleznete v záložce Omluvenka

http://www.zs-msstarovicky.cz/omluvenka


 

Změna výše stravného

Vážení strávníci,  rodiče,

od 1. března 2020 dochází ke zvýšení stravného ve školní jídelně z důvodu navýšení cen potravin, především ovoce, zeleniny, brambor a masa a navýšení cen energií.


Den otevřených dveří


Naše práce v hodinách ICT s žáky 5. ročníku

Obrázky žáků  v programu MALOVÁNÍ

http://www.zs-msstarovicky.cz/ict-malovani

Obrázky vytvořené v programu Tux Paint

http://www.zs-msstarovicky.cz/ict-tux-paint

Obrázky vytvořené v programu Excel

http://www.zs-msstarovicky.cz/ict-excel10 důvodů, proč zvolit naši školu:

- individuální přístup respekt k osobnosti každého dítěte, chceme, aby naše škola rozvíjela každé dítě podle jeho in-dividuálních potřeb bez ohledu na jeho nadání či sociální původ, podporovala pozitivní vztah kceloživotnímu učení

- podnětné, přátelské klima vprostředí vesnické školy obklopené krásnou přírodou

- malý počet dětí ve třídách, smíšené věkové skupiny - starší se učí pomáhat mladším, mladší se rychle učí od starších dětí

- promyšlený školní vzdělávací program "Naše škola", který vychází ze specifik naší vesnice a našeho regionu

- výběr zájmových aktivit (práce na PC, Keramika, Anglický jazyk, Hra na flétnu)

- propojení MŠ se ZŠ, různé společné aktivity před nástupem do 1. ročníku

- kvalitní vybavení školy (interaktivní tabule, počítačová učebna, moderně vybavená kuchyně sjídelnou)

- každoročně mnoho společných aktivit pro děti a dospělé (sportovní, kulturní a výtvarné aktivity)

- spolupráce s okolními školami

- vyvážený, optimistický, nadšený pedagogický sbor